Charakter církve

  Církev-ecclesia-sbor Páně

CČSH je charakterizována těmito znaky:

Pramenem její víry, zvěsti, nauky a jejího poslání je Slovo Boží, dosvědčené Písmem sv. a křesťanskou tradicí, zvláště starokřesťanskou, cyrilometodějskou, husitskou, bratrskou a vůbec reformační, vykládanou podle řádů CČSH.

Nejvyšší normou je jí Duch Kristův, jemuž podléhá církev i její věřící ve víře, v životě a úsilí, v hlásání evangelia, v učení a v teologické tvorbě

Zásada svobody svědomí záleží v poslušnosti Ducha Kristova, k němuž poukazují řády církve.

Články víry nejsou neměnitelnými dogmaty a nejsou předmětem, nýbrž vyjádřením a ukazatelem směru víry, kterou církev žije a vyznává.

Bohoslovecká činnost je vedena zásadou úcty k výsledkům vědeckého bádání.

Do zájmu církve patří všechny otázky lidského života individuálního i sociálního, zejména úsilí o mír a pokoj mezi lidmi.

Zřízení církve spočívá na zásadách presbyterních, k nimž jsou přidruženy prvky episkopální.

Posláním CČSH jest hlásat evangelium, vyznávat svou víru, svědčit o ní a uvádět ji v život, zejména pak:

  • svědčit svým životem, slovem, tiskem a jinými vhodnými způsoby o Ježíši Kristu jako Pánu a Spasiteli, sloužit životu svých členů podle svého poslání kázáním, bohosloveckým vedením, bohoslužbou, vysluhováním svátostí, duchovní péčí a výchovou, křesťanskou péčí lásky a jinými vhodnými náboženskými prostředky, spolupracovat s jinými církvemi na díle Kristově a ve smyslu sociálních důsledků evangelia se všemi lidmi dobré vůle pro spravedlnost a pokoj, zřizovat, udržovat a organizovat zařízení a hmotné prostředky k plnění poslání církve a vychovávat pro účely církevního díla odborné pracovník

Cílem CČSH je pokračovat v reformaci, která nebude nikdy ukončena.

Základní vyznání CČSH je obsaženo v  tzv. "velkém krédu", jehož autorem je ThDr. Josef Rostislav Stejskal a dále v  "malém krédu", jehož autorem je prof. ThDr. Alois Spisar. CČSH se také odkazuje na starokřesťanská vyznání, tj. Nicejsko-Cařihradské a Apoštolské. Základními věroučnými texty jsou pak dokumenty "Základy víry" a "Víra našich sborů"

CČSH je možno charakterizovat jako církev apoštolskou (založenou na apoštolském učení), husitskou (s výraznou husitskou tradicí), dogmaticky svobodnou (nevázanou tradičními formulacemi základních věroučných článků, tzv. dogmat), ekumenickou (otevřenou ke spolupráci s ostatními církvemi)