Květná neděle 2023

06.04.2023

Milé sestry, milí bratři, dnes, 2. dubna 2023, máme poslední neděli postní, která se nazývá Květná. Zástupy lidí vítaly Ježíše, když přijížděl o Velikonocích do Jeruzaléma. Někteří lidé odsekávali ratolesti stromů a házeli je na cestu.

Židé očekávali příchod mesiáše, který osvobodí Izrael. A podle proroctví má mesiáš přijet na oslátku. Proto před Velikonocemi přivazovali lidé před svá obydlí oslátka, aby je mesiáš mohl použít, pokud přijde.

O tom, že přijde mesiáš, nikdo v židovstvu v Ježíšově době nepochyboval. Byla to doba očekávání příchodu tolik potřebného mesiáše, protože to byla doba zlá. Představy o mesiáši se však lišily. Kdo to bude a co má za poslání? Dle proroka Zachariáše má být Mesiáš postava mírumilovná, spravedlivá, která přinese lidem spásu a pokoru. Vyhlásí nejen Izraeli ale i pronárodům, tedy neizraelským národům, pokoj. Jeho vliv se rozšíří od moře k moři, do dalekých zemí, po celém světě. Existoval rovněž obraz mesiáše, který bude trpět, bude jako beránek vedený na porážku. Ponese na sobě trest za naše hříchy. Avšak tím, co vykoná, přinese spravedlnost mnohým. Zemře, ale přece bude živ, a bude mít početné potomstvo. Zkrátka v době Ježíšově existovaly různé představy o mesiáši.

Ještě před branami Jeruzaléma na Ježíše čekal zástup lidí. Někteří lidé na cestu prostírali své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů, a pokládali je na cestu. Lidé šli před ním a za ním, a volali: "Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosanna na výsostech." Tento průvod připomínal průvod krále, který se ubírá k hlavnímu městu, aby tam usedl na trůn, a ujal se vlády. Jako když přijížděl Pilát do Jeruzaléma. Také jeho vždy vítal zástup lidí, ten tam však nahnali římští vojáci. Ježíše ovšem vítá zástup, který tam nikdo nenahnal. Lidé ho vítají ho jako Spasitele. Za několik dní však Ježíš stane před Pilátem a bude tam jiný zástup, který bude volat: Ukřižuj ho.

Je to zvláštní, jak velmi rozdílné názory mohou lidé na Ježíše mít. Jedni ho ctí jako mesiáše, druzí ho nenávidí, některým je i k smíchu.

Všichni lidé na mesiáše čekají, očekávají jeho příchod v každé době. O to více v dobách zlých. Každá doba má svá dobrá a zlá období, jinak, a přeci stejně. Zda je Ježíš skutečný mesiáš, je otázkou víry. Každý z nás by si měl ve svém nejhlubším nitru položit otázku: "Kým je Ježíš pro mě?" Za sebe odpovídám: "Můj Pán a můj Bůh." Amen.