O naší církvi

Církev československá husitská

Církev československá husitská je křesťanskou církví, věřící v Boha v osobách Otce, Syna a Ducha svatého. Je církví reformovanou, husitského typu. Snaží se naplnit současné hodnoty a poznání  Kristovým Duchem, jak se nám dochovalo v Písmu sv.  (Bibli) a ve starokřesťanském podání. Našemu národu a naší církvi jsou poté blízké tradice husitského hnutí, českobratrská tradice a reformace.

CČSH povstala z hnutí české katolické moderny na přelomu století 19. a 20.  Oficiálně byla založena  8. 1. 1920. Prvním patriarchou byl ThDr. Karel Farský. Profiluje se svým presbyterně-episkopálním principem, liturgií a svátostmi. Teologicky se blíží světovým reformovaným církvím anglikánského typu. Nebrání se ani svěcení žen pro duchovní službu.

Po svém vzniku čítala okolo jednoho milionu  věřících, jak v Čechách tak na Slovensku. 

Organizačně je dělena na pět diecézí v čele s biskupy, vikariáty (okrsky) a farnosti (náboženské obce). Na Slovensku má církev generální vikariát. V čele církve stojí patriarcha, dnes je jím ThDr. Tomáš Butta.